Algemene voorwaarden voor consulten, behandeling en cursus

Algemeen:

Deelname aan consulten, behandeling, of cursussen betekent dat u akkoord gaat met deze algemene voorwaarden. Consulten of behandelingen zijn geen vervangers voor de reguliere geneeswijze.

Aanmelden:

U kunt u aanmelden via het inschrijfformulier. Deze kunt u telefonisch of via de mail aanvragen. Verzoek hierbij is om lichamelijke en/of psychische klachten en bijzonderheden hierop aan te geven, zodat hiermee rekening kan worden gehouden tijdens consulten/behandelingen. Zo nodig zal de therapeute vooraf in gesprek gaan om bijzonderheden nader te bespreken.

Tarieven:

Tarieven en betaalwijze staan vermeld op de website.

Ongevallen en aansprakelijkheid:

Disclaimer LaLuuna (Karin Post) is niet aansprakelijk voor de (veranderingen in) gezondheid en welzijn van de cliënt/cursist in het algemeen of tijdens een les of sessie in het bijzonder.

 Algemene voorwaarden voor de behandelingen.

Artikel 1. Definities

1. Therapeut:

2. Cliënt:

3. Behandeling:

4. Overeenkomst:

Karin Post

diverse behandelingen op basis van Reiki of Access Consciousness de afspraak voor één behandeling

Artikel 2. Toepasselijkheid

1. Op alle overeenkomsten tussen de therapeut enerzijds en de cliënt anderzijds zijn onder uitdrukkelijke uitsluiting van andere Algemene Voorwaarden uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

2. Acceptatie van een (prijs)afspraak c.q. het op andere wijze tot stand komen en/of voortzetten van een overeenkomst houdt in dat de cliënt de toepassing van de Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en afstand doet van de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de cliënt.

3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk door de therapeut zijn bevestigd. In dit geval blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

Artikel 3. Totstandkoming en wijziging overeenkomst

1. Een overeenkomst tussen de therapeut en de cliënt komt tot stand door een schriftelijke acceptatie van de (prijs)afspraak door de cliënt of een mondelinge bevestiging hiervan.

2. Indien een acceptatie van een prijsopgave voorbehouden en/of wijzigingen van de zijde van de cliënt inhoudt, komt de overeenkomst pas tot stand nadat de therapeut schriftelijk heeft ingestemd met deze voorbehouden en/of wijzigingen.

3. Wijzigingen van dan wel aanvullingen op de overeenkomst komen slechts tot stand nadat beide partijen deze mondeling of schriftelijk hebben bevestigd.

Artikel 4. Duur overeenkomst en ontbinding

1. Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, wordt deze aangegaan voor de duur van één behandeling. Na afloop van een behandeling kan de overeenkomst in overleg tussen beide partijen worden verlengd.

2. Ieder der partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang bij aangetekende brief te ontbinden indien:

De wederpartij één of meer van haar verplichtingen niet is nagekomen en nalatig is aan haar verplichtingen te voldoen binnen een aan haar bij aangetekende brief voor nakoming gestelde termijn, tenzij de tekortkoming(en) van dusdanige aard of geringe betekenis is (zijn) dat deze in redelijkheid geen ontbinding rechtvaardigen.

Voor de wederpartij faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen worden getroffen die duiden op beëindiging of staking van de onderneming.

 Artikel 5. Annulering

1. Annulering van een afspraak dient uiterlijk 24 uur vóór het afgesproken tijdstip te geschieden.

2. Voor annulering van behandelingen gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

Bij annulering tot 24 uur voor aanvang van een behandeling is de cliënt geen kosten verschuldigd.

De therapeut is in redelijkheid gerechtigd een reeds geplande afspraak te wijzigen voor wat betreft de datum en het tijdstip. De therapeut zal dit naar vermogen uiterlijk 48 uur vóór het afgesproken tijdstip aan cliënt kenbaar maken. Cliënt heeft te allen tijde het recht de afspraak bij een wijziging door de therapeut te annuleren zonder dat cliënt hiervoor kosten aan de therapeut verschuldigd is.

Artikel 6. Geheimhouding en inzagerecht

1. De therapeut zal alle informatie betreffende de cliënt die hij/zij verkrijgt bij de uitvoering van haar diensten vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand stellen, behoudens voor zover therapeut daartoe wettelijk verplicht is of aan de therapeut hiervoor van de cliënt schriftelijke toestemming heeft verkregen.

2. De therapeut zal een geheimhoudingsplicht, zoals beschreven in lid 1, opleggen aan haar medewerkers en aan eventueel ingeschakelde derden.

Artikel 7. Tarieven

1. De tarieven voor behandelingen zijn gebaseerd op de meest recente tarievenlijst en/of worden vermeld bij het afsluiten van de overeenkomst.

Artikel 8. Betaling en facturering

1. Een behandeling dient direct na de voltooiing hiervan contant of per bank te worden voldaan. Op verzoek van de cliënt kan een kwitantie worden verstrekt.

2. Tenzij mondeling of schriftelijk anders overeengekomen, dient de cliënt de factuur binnen 14 dagen na factuurdatum zonder enig beroep op verrekening aan de therapeut te betalen.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

1. Bij de uitvoering van de behandeling door de therapeut is sprake van een inspanningsverplichting.

2. De therapeut geeft op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af noch is zij op enige wijze aansprakelijk voor medische complicaties, die zich tijdens dan wel na uitvoering van haar behandeling(en) bij de cliënt, voordoen welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van de therapeut. De therapeut is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.

3. De therapeut is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de cliënt door de therapeut mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.

4. De aansprakelijkheid van de therapeut voor schade voortvloeiend uit de door hem/haar verrichte diensten is beperkt tot maximaal de kosten van een behandeling.

5. In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van de therapeut beperkt tot het bedrag dat in rekening is gebracht aan de cliënt.

6. De cliënt is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor hij/zij de therapeut aansprakelijk wil stellen.

Artikel 10. Toepasselijk recht en geschillen

1. Op de dienstverlening door de therapeut is het Nederlands recht van toepassing.

2. In geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de dienstverlening door de therapeut die tot de competentie van de rechtbank behoren, is uitsluitend de Rechtbank in Alkmaar of Amsterdam bevoegd.

Bergen, juni 2023

Karin Post, LaLuuna Dorpsstraat 51a

1861 KV Bergen  0655776374

GEHEIMHOUDING

Wij verplichten ons tot geheimhouding en zullen geen vertrouwelijke informatie delen met anderen.  Deze geheimhoudingsverplichting geldt niet indien: